Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Realizacja projektu przebiega na dwóch poziomach:

działań na rzecz edukacji środowiska organizacji pozarządowych w zakresie samodzielnego

przeprowadzania ewaluacji swojej pracy oraz działalności swojej

organizacji,

działań na rzecz podniesienia jakości usług ewaluacyjnych w Polsce i wykształcenia

grupy specjalistów, którzy nie tylko potrafiliby dokonać zewnętrznego audytu, ale

także wspieraliby organizacje we wdrażaniu zaleceń i rekomendacji

Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju

ul. Ogrodowa 50 lok. 1, 00-876 Warszawa

tel/fax (0-22) 620-31-92

tel.: (0-22) 890-94-49

e-mail: kasias @boris.org.pl

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

www.pafw.org.pl

Misją PAFW jest działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji

i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego

i społecznego, a także dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie

transformacji z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Misję Fundacja urzeczywistnia poprzez realizację kilkunastu programów, w następujących,

czterech obszarach aktywności:

inicjatywy w zakresie edukacji,

rozwój społeczności lokalnych,

obywatel w demokratycznym państwie prawa,

upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją.

Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli

Paweł Krzeczunowicz

Rue De Pascale 4-6, 1040 Bruksela,

Belgia

Tel: +32 (0) 2 537-93-57

Fax: +32 (0) 2-280-27-78

e- mail: eu@eu.ngo.pl

Warszawskie Biuro Łącznikowe Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych

w Brukseli

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 828-91-28 wew. 155, 126,

fax.: (0-22) 828-91-29

www.eu.ngo.pl

e -mail: eu@eu.ngo.pl

- 130 -

More magazines by this user
Similar magazines