Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Przedstawicielstwo zostało powołane przez grupę kilkunastu organizacji z inicjatywy

Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

(FIP). Głównym zadaniem Przedstawicielstwa jest wspieranie polskich

organizacji pozarządowych w roli aktywnych uczestników procesu integracji europejskiej

poprzez włączaniu polskich organizacji w sieci i programy istniejące w Unii

Europejskiej.

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

ul. Zwierzyniecka 9/60, 00-719 Warszawa

tel.: (0-22) 648-92-90; 0607 280-004

www.stop.engo.pl/labeo

e- mail: stop@engo.pl, stop@free.ngo.pl, margochaa@eko.net.pl

STOP – niezależną organizacją pozarządową zrzeszającą indywidualne osoby – trenerów,

którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia dla przedstawicieli, pracowników,

liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

STOP od kilku lat systematycznie prowadzi Szkołę Trenerów STOP adresowaną do

liderów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Klon/Jawor

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 828-91-28

www.klon.org.pl

e- mail: klon@klon.org.pl

Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego.

Swoją misję Stowarzyszenie realizuje poprzez:

opracowywanie i wydawanie poradników dla i o organizacjach w serii 3w*,

opracowywanie i wydawanie poradników na temat uprawnień obywateli z serii

PSP,

prowadzenie portalu informacyjnego dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl,

prowadzenie baz organizacji pozarządowych, w tym organizacji posiadających status

pożytku publicznego,

prowadzenie kampanii społecznych,

analizy badania dotyczące rozwoju trzeciego sektora w Polsce.

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

ul. Szpitalna 5/5 (III p.), 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 828-91-28

fax: (0-22) 828-91-29

e- mail: splot@splot.ngo.pl

www.splot.ngo.pl

- 131 -

More magazines by this user
Similar magazines