Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE

Ważne adresy urzędów centralnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Gospodarki

Urząd Zamówień Publicznych

Rzecznik Praw Obywatelskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Środowiska

Najwyższa Izba Kontroli

Sejm RP

Senat RP

Kancelaria Rady Ministrów

www.mpips.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.mpips.gov.pl

www.uzp.gov.pl

www.brpo.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.mf.gov.pl

www.ms.gov.pl

www.mswia.gov.pl

www.mos.gov.pl

www.nik.gov.pl

www.sejm.gov.pl

www.senat.gov.pl

www.kprm.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www2.ukie.gov.pl

Ważne adresy dotyczące wdrażania

funduszy strukturalnych i programów pomocowych

www.efs.gov.pl

www.efs.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.eog.gov.pl

www.koszefs.pl

www.ue.ngo.pl

www.europa.eu.int (portal Unii Europejskiej)

- 133 -

More magazines by this user
Similar magazines