Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

CIEKAWA LITERATURA

1) 3w* – Warto Wiedzieć Więcej:

„Budowanie federacji organizacji pozarządowych

„Inwestycje finansowe organizacji pozarządowej - wybrane przykłady”

„Jak napisać statut fundacji,

„Jak napisać statut stowarzyszenia”

„Jak współpracować z administracją publiczną”

„Jak założyć fundację”

„Jak założyć stowarzyszenie”

„Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem”

„Jak zostać organizacją pożytku publicznego”

„Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych

„Rejestracja fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym”

„ Pinokio, czyli plan inteligentnego numerowania, oznaczania kont i opisywania rachunków

w organizacjach pozarządowych

„Senior, osoba niepełnosprawna i poborowy służby zastępczej jako pracownicy

organizacji pozarządowej”

„Wolontariat, filantropia i 1% w Polsce – raport z badania 2003”

„Zakończenie działalności organizacji – stowarzyszenia i fundacje”

„Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nie prowadzących działalności

gospodarczej”

„Zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych

„Zastosowanie komputerów oraz Internetu w działalności organizacji pozarządowych

„Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2002”

„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Ustawa o zamówieniach

publicznych – przewodnik dla organizacji pozarządowych

„Zbiórki publiczne”

„Zgromadzenia publiczne – jak zorganizować manifestację”

Tytuły te dostępne są na stronie:

www.wydawnictwa.ngo.pl/x/128545;jsessionid=B2EB955CB83F7A325D92B-

B4D88CA04BC.tomcat

2) Seria PSP – Poznaj Swoje Prawa

Szczegółowe informacje na stronie: www.wydawnictwa.ngo.pl/x/128540

3) gazeta.ngo.pl – pismo dla organizacji pozarządowych

4) E-ulotka – broszura informująca o aktualnych konkursach, programach europesjkich

Dostępna: www.ngo.pl/x/161402

5) Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – raport dla Instytucji Zarządzającej

Podstawami Wsparcia Wspólnot w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, autorstwa

Anny Chrościckiej, Tomasza Płacheckiego i Agnieszki Sternik, wrzesień 2005

Dostępny: http://www.ngo.pl/x/161403

- 135 -

More magazines by this user
Similar magazines