Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

6) „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, raport wykonany przez Grupę Doradczą

Sienna, wrzesień 2005

Dostępny: http://www.ngo.pl/x/161403

8) „Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych”,

2003

9) „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Artur Gliźiński, Państwo

i Prawo, Warszawa 2005

10) „Fundusze Strukturalne dla NGO”, Marzena Mendla- Drozd, 2005

11) „Przygotowanie wniosków o dotacje ze źródeł zagranicznych”, Tomasz Schimanek

2001

12) „Finansowanie organizacji pozarządowych ze środków publicznych”, Michał Guć

2001

- 136 -

More magazines by this user
Similar magazines