Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

– Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa”

– Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

– Program Operacyjny „Patriotyzm jutra”

– Program Operacyjny „Znaki czasu”

– Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”

•Mechanizm Finansowy EOG – Priorytet 3

Kobiety

•SPO RLZ ,1.6

•DAPHNE II

•Fundacja Wspólna Droga – Samotne macierzyństwo

•Fundacja im. Heinricha Bölla – Małe Granty

•Fundacja Mama Cash Grants – granty

Młodzież, dzieci, sport

•Program Młodzież

•DAPHNE II

•Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- Równać Szanse 2006

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Ministerstwo Sportu – Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla

uczniów

•Europejska Fundacja Młodzieży

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Ochrona zdrowia

•Fundacja Wspólna Droga – Towarzyszenie w chorobie, Pomoc w kryzysie

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Ochrona środowiska

•Fundacja Ekofundusz:

– Ochrona Zagrożonych Gatunków Roślin i Zwierząt

– Ochrona „Ptasich” obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”

w Polsce

– Ochrona obszarów wodno- błotnych

•Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

•Hewlett- Packard Polska- W harmonii z przyrodą

•Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wspieranie

działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

•Komisja Europejska- DYREKCJA GENERALNA D/S ŚRODOWISKA

•Mechanizm Finansowy EOG: Priorytet 1, Priorytet 2

•Norweski Mechanizm Finansowy – Priorytet 8

Pomoc najuboższym

•Fundacja Wspólna Droga – Kromka chleba

- 138 -

More magazines by this user
Similar magazines