Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

•Pomoc osobom starszym

•Fundacja Wspólna Droga – Godna starość

Promocja przedsiębiorczości

•INTERREG GROW

•ZPORR, 2.5

•LEONARDO da VINCI

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Przeciwdziałania handlowi ludźmi

•Norweski Mechanizm Finansowy – Priorytet 7

Rozwój obszarów wiejskich

•Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Program Wspieranie Inicjatyw Obywatelskich

na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

•Rozwój Regionalny

•Norweski Mechanizm Finansowy – Priorytet 9

Społeczeństwo obywatelskie, dialog społeczny, europejski dialog społeczny

•Fundacja im. Stefana Batorego:

– Program Społeczeństwa Obywatelskiego – Organizacje strażnicze: społeczna

odpowiedzialność w życiu publicznym

– Program dla Tolerancji – To, co wspólne / to, co różne, Przeciwdziałanie nietolerancji

– Program Edukacji Prawnej – Pomoc prawna – poradnictwo, Pomoc prawna

– informatory, Pomoc prawna – obrona praw obywatelskich

– Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej

– Program Wschód-Wschód

•Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności- RITA-Przemiany w regionie

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet4

•Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw społecznych

i równych szans – Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

Walka z bezrobociem

•ZPORR, 2.3, 2.4

•SPO RZL, 1.1

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

•SPO RZL 1.4

•Fundacja im. Stefana Batorego – Program Równych Szans

•Kolorowa Akademia

•Fundacja Wspólna Droga – Pokonywanie niepełnosprawności, Towarzyszenie

w chorobie

•PFRON

– Partner 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

przez organizacje pozarządowe

- 139 -

More magazines by this user
Similar magazines