Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Partnerstwa niesformalizowane

Partnerstwa niesformalizowane mają charakter wszelkiego rodzaju współpracy lub pomocy.

Praca wolontariuszy może mieć charakter takiej pomocy, bezpłatne użyczenie

nieruchomości, rzeczy materialnej lub niematerialnej, pomoc w opracowaniu projektu.

Współpraca niesformalizowana ma ogromne znaczenie w działalności organizacji pozarządowych.

Z pragmatycznego punktu widzenia, dzięki takiej współpracy organizacja

może obniżyć koszty funkcjonowania, natomiast współpraca w dalszej perspektywie

może zaowocować dojrzałym partnerstwem sformalizowanym. Budowanie sieci współpracy

nieformalnej to inwestowanie w potencjał organizacji, sprawdzanie swojej organizacji

w ramach różnych form współpracy, jak i szukanie przyszłych partnerów.

Plusy i minusy partnerstw

Każda forma współpracy ma pozytywne i negatywne strony. Dobry menadżer organizacji

pozarządowej musi mieć tego świadomość, tak aby uniknąć popełniania błędów na

etapie inicjowania współpracy, budowania partnerstwa lub zminimalizować negatywne

strony partnerstwa. Musimy zatem odpowiedzieć sobie na proste pytanie: jakie są plusy,

a jakie minusy partnerstwa

• Plusy.

Zbigniew Wejman w tekście pt.: „Animator w procesie budowania lokalnych partnerstw

i koalicji” 1 do zalet partnerstwa zalicza: „wzmacnianie skuteczności poprzez

wspólne działanie, eliminowanie dublowania zadań, łatwość uzyskania powszechnego

poparcia w konkretnych zadaniach, możliwość zdobycia większego rozgłosu, łatwiejszy

dostęp do ludzi, czasu, pieniędzy”.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w publikacji pt.: „Grupy Partnerskie. Od idei do

współdziałania” 2 wśród korzyści, jakie niosą ze sobą partnerstwa wymienia m.in. dodatkowo:

„rozwój „kapitału ludzkiego” – stworzenie okazji do szkoleń, praktyk, wymian,

podnoszenie świadomości obywatelskiej, umiejętności przywódczych, innowacje

organizacyjne – rozwijanie nowych metod działania, w odpowiedzi na złożone działania

i potrzeby, lepszy dostęp do informacji na temat ludzi i wspólnot zamieszkujących

na danym terenie, bardziej efektywne produkty i usługi – dostosowanie oferty do potrzeb

odbiorców dzięki lepszej wiedzy na temat lokalnej społeczności”. Do tego szerokiego

katalogu zalet stworzonego przez praktyków współpracy partnerskiej dodać

możemy jeszcze: możliwość opracowania wdrożenia kompleksowej oferty projektowej

odpowiadającej na potrzeby danej społeczności, grupy zawodowej, czy środowiska,

wzrost poczucia pewności działania organizacji pozarządowej, profesjonalizacja pracy,

budowanie dobrego wizerunku. Zalety współpracy partnerskiej mają wieloaspektowy

1

Z. Wejman, „Animator w procesie budowania lokalnych partnerstw i koalicji”, Materiały szkoleniowe

BORIS

2

B. Kazior, A. Jarzębska, „Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania”, Fundacja Partnerstwo

dla Środowiska, Kraków 2004, s. 10

- 13 -

More magazines by this user
Similar magazines