Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

– Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Wykluczenie społeczne

•SPO RZL 1.5

•INTERREG GROW

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Wsparcie organizacji pozarządowych

•Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

– Program Euro-Ngo,

– FIMANGO – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

•Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO)

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 4

- 140 -

More magazines by this user
Similar magazines