Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Bezpłatna pomoc dla projektodawców

EFS w Małopolsce

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Fundacji

Instytut Studiów Strategicznych zaprasza na nowe szkolenia, których adresatami są potencjalni

projektodawcy Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolsce (z wyłączeniem

przedsiębiorców).

Od lutego CRL-ROSzEFS proponuje sprofilowane szkolenia z poszczególnych działań

EFS. Oferta została wzbogacona również o szkolenia specjalistyczne dot. zamówień publicznych

w EFS czy księgowości w projektach. Miesięczny grafik szkoleń jest dostępny

na stronie internetowej www.iss.krakow.pl/roszefs/szkolenia.htm.

W ramach działalnści ROSzEFS zachęca do korzystania z usług doradczych.

Punkt doradczy:

Wtorek w godzinach 9.00-12.00

Na doradztwo należy zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który dostępny

jest na stronie internetowej www.iss.krakow.pl/roszefs/doradztwo.htm

Wsparcie inicjatyw partnerskich

Oferta jest adresowana do potencjalnych projektodawców EFS (jednostek samorządu

terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, publicznych służb zatrudnienia, szkół,

organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, i innych)

zainteresowanych przygotowaniem projektu partnerskiego. Przygotowany, przy kompleksowym

wsparciu CRL- ROSzEFS, projekt zostałby złożony na konkurs EFS.

Więcej informacji:

tel.: (0 12) 431 12 53, (012) 421 83 40

Ewa Chromniak (animatorka regionalna)

0600 810 487, e.chromniak@iss.krakow.pl

Anna Spurek (doradczyni terenowa)

0694 498 847, a.spurek@iss.krakow.pl

- 145 -

More magazines by this user
Similar magazines