Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

charakter. Można mówić o korzyściach dla partnerów, jak i o korzyściach dla społeczności,

na rzecz której działają. Kompleksowość i efektywność to chyba najbardziej adekwatne

cechy partnerstw.

• Minusy.

Rezygnacja z części celów, złożona struktura zarządzania partnerstwem, procedury

partnerstwa muszą pogodzić procedury różnych kultur organizacyjnych i administracyjnych,

możliwość rezygnacji z działań własnych partnera na rzecz działań partnerstwa

na rzecz realizacji wspólnych celów, różne stopnie profesjonalizacji i standaryzacji działań

u partnerów mogą wywoływać stwarzać problemy zarówno partnerom „mocniejszym”,

jak i „słabszym”. Nie zawsze będziemy w stanie wyeliminować negatywne czynniki

partnerstw, ale mając ich świadomość możemy starać się je ograniczać.

Diagnoza problemów

Współpraca partnerów ma służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych, rozwiązywaniu

określonych problemów społecznych. Identyfikacja problemu jest jednym z najważniejszych

elementów przygotowania każdego projektu. Jej istotą jest ustalenie zależności

przyczynowo- skutkowych pomiędzy negatywnymi czynnikami, które stwarzają okre-

Schemat 1. Przykładowa mapa problemów

Problem a

Problem b

Problem c

Problem Główny

Problem a Problem c Problem b

Problem a.1 Problem a.2

Problem b.1 Problem b.2

Źródło: Opracowanie własne

- 14 -

More magazines by this user
Similar magazines