Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Jeżeli mamy zidentyfikowanych partnerów w formie matrycy, wówczas musimy zastanowić

się czy wszystkie instytucje zapraszamy do współpracy, czy tylko wybrane.

O wyborze partnerów będzie w pewnym stopniu decydował charakter projektu.

Identyfikacja założeń projektu

Projekt partnerski, jak już wcześniej pisaliśmy może mieć charakter sformalizowany

oraz niesformalizowany.

(A) Jeżeli zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych, bądź innych

źródeł zewnętrznych wówczas musimy pamiętać o tym, że składając wniosek aplikacyjny

do Instytucji Wdrażającej, równocześnie w formie załącznika musimy złożyć umowę

partnerską. Na etapie składania wniosku, partnerstwo musi mieć sformalizowany charakter,

a wniosek musi być złożony przez lidera projektu.

(B) Jeżeli natomiast mamy zamiar zbudować najpierw koalicję na rzecz rozwiązywania

określonego problemu społecznego, koalicja taka nie musi mieć charakteru sformalizowanego.

Będzie się rządzić innymi zasadami.

Ad (A) Partnerstwo będzie ubiegać się o finansowanie realizacji swoich zadań ze źródeł

zewnętrznych. Taka sytuacja wymusza stworzenie odrębnej struktury projektowej

zarządzania partnerstwem, precyzyjnego ustalenia ról partnerów. W ustalaniu ról partnerów

musimy wziąć pod uwagę zasoby, jakimi potencjalny partner dysponuje, tak aby

był w stanie wykonywać zadania w projekcie. Precyzyjne określenie zasobów powinno

koncentrować się na ustaleniu zasobów niezbędnych do realizacji projektu, następnie

na ustaleniu zasobów partnerów oraz ich wzajemnej konfrontacji. Najpierw ustalamy

mapę zasobów projektu, czyli mówiąc krótko odpowiadamy na pytanie co będzie nam

potrzebne do realizacji projektu

Przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych musimy wziąć pod

uwagę następujące elementy:

Wkład finansowy – czy uzyskanie dofinansowania jest uwarunkowane zapewnieniem

przez wnioskodawcę wkładu finansowego, w jakiej wysokości Musimy mieć

świadomość tego, że w niektórych funduszach kryteria formalne wymagają wkładu finansowego

od wnioskodawcy np.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w innych

współfinansowanie na poziomie wnioskodawcy nie jest konieczne;

Wyposażenie, wkład rzeczowy – jakie zasoby materialne będą niezbędne do realizacji

projektu (np.: pomieszczenie na biuro projektu, wyposażenie biura, sprzęt techniczny,

nieruchomość, inne). Na podstawie kryteriów kwalifikowalności kosztów

musimy ustalić, czy koszty nabycia zasobów materialnych, możemy pokryć w ramach

projektu. Kryteria do poszczególnych źródeł określają jaki procent kosztów kwalifikowanych

może być przeznaczony np. na zakup sprzętu komputerowego, lub nieru-

- 16 -

More magazines by this user
Similar magazines