Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

chomości i czy w ogóle może. Jeżeli ustalimy, że zasobów materialnych nie możemy

sfinansować z projektu, lub w ograniczonym zakresie wówczas musimy zastanowić

się, czy partnerzy nie będą mogli partycypować w dostarczeniu niezbędnych środków

rzeczowych;

Wiedza (know-how) – czy realizacja zadań projektu wymaga dostępu do specyficznego

pakietu wiedzy, opartej na doświadczeniu i/lub prowadzonych badaniach naukowych.

Know-how nie jest wiedzą powszechnie dostępną, znaną, którą każdy potencjalny

użytkownik może uzyskiwać i stosować.

Know-how może być uzyskana np. na drodze prac badawczo-rozwojowych, analiz

teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, produkcji eksperymentalnej,

przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi – oprzyrządowania lub praw własności

intelektualnej. Wiedza taka może wywodzić się z obszaru nauk przyrodniczych,

jaki i nauk humanistycznych. Jeżeli projekt wymaga zastosowania specyficznej wiedzy,

wówczas musimyzastanowić się nad zaproszeniem do współpracy np.: jednostki naukowo-badawczej;

Umiejętności menadżerskie – realizacja każdego projektu wymaga określonych

umiejętności zarządzania projektem. Im projekt jest bardziej skomplikowany, im więcej

partnerów, tym bardziej umiejętności zarządzania powinny mieć charakter profesjonalny.

Możliwość pracy ze specjalistami od zarządzania daje szanse na stworzenie

adekwatnej do możliwości partnerów i zadań projektu struktury zarządzania projektem.

Stworzenie przemyślanej struktury, wyznaczenie lidera projektu musi mieć odzwierciedlenie

w umowie partnerskiej. Jest to etap planowania. Jeżeli projekt otrzyma

dofinansowanie wówczas lider projektu będzie musiał zarządzać nim. Bardzo istotny

jest wówczas dostęp do odpowiedniej kadry menadżerskiej. Przy ustalaniu struktury

zarządzania projektem partnerskim możemy wybrać dwa podstawowe modele: zarządzanie

partnerami, zarządzanie komponentami.

Schemat 3. Przykładowastruktura zarządzania partnerami

Lider Projektu

Partner a Partner b Partner a

Komponent a

Komponent b

Komponent c

Źródło: Opracowanie własne

- 17 -

More magazines by this user
Similar magazines