Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Schemat 4. Przykładowastruktura zarządzania komponentami

Lider Projektu

Komponent a Komponent b Komponent c

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 1 Partner 2

Źródło: Opracowanie własne

Musimy pamiętać o tym, jaką rolę będzie odgrywał w projekcie lider. Czy będzie jedynie

administratorem projektu, czy również będzie odpowiedzialny merytorycznie za

określony komponent w projekcie. Jeżeli tak, wówczas w tym schemacie lider może

być równocześnie np. Partnerem (a), lub może być Partnerem (d), odpowiedzialnym za

Komponent (d).

W schemacie tym dany partner jest utożsamiany za wykonywanie zadań w ramach jednego

komponentu.

W schemacie powyżej zadania w ramach poszczególnych komponentów wykonywane

są przez różnych partnerów. W tym przypadku lider projektu również może być odpowiedzialny

nie tylko za zarządzanie bieżącymi zadaniami administracyjnymi, ale również

może być merytorycznie odpowiedzialny za wykonywanie zadań w określonym komponencie

lub komponentach.

Wybór jednego ze schematów będzie determinował określenie struktury sprawozdawczości,

monitoringu, rozliczenia finansowego.

Autorytet, reputacja – realizacja zadań w ramach projektu, jak i upowszechnianie

wypracowanych rezultatów będzie niewątpliwie łatwiejsze, jeżeli po stronie partnerstwa

lub w samo partnerstwo będzie zaangażowana instytucja/e, osoba/y cieszące się

autorytetem, uznaniem społeczności lokalnej

Wiedza ekspercka – pod tym pojęciem autorka rozumie wiedzę z zakresu prawa, finansów,

polskiego ustawodawstwa, które będzie regulowało różne sfery, w ramach

których będziemy musieli realizować projekt. Prawnicy, ekonomiści, specjaliści od

prawa zamówień publicznych jest to kadra, która będzie niezbędna do rozwiązywania

problemów w trakcie realizacji projektu. Z doświadczeń wielu instytucji i organizacji

wynika, ze przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł unijnych niezwykle cenna

jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych. Współpraca

w ramach partnerstwa z partnerem, który taką wiedzę i doświadczenie posiada będzie

niezwykle korzystna.

- 18 -

More magazines by this user
Similar magazines