Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Jeżeli już ustalimy zasoby niezbędne do realizacji projektu, według powyższych kategorii

3 , wówczas możemy się zastanowić, które z tych zasobów będą w stanie zapewnić

potencjalni partnerzy. Przy doborze partnerów musimy pamiętać również o tym, co

partner zyska dzięki uczestnictwu w partnerstwie.

Ad (B) W przypadku budowania koalicji na rzecz rozwiązywania określonego problemu/problemów,

która nie będzie się ubiegała o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

możemy zaprosić do koalicji szeroki wachlarz różnych podmiotów. Koalicjanci,

pod egidą jednej organizacji, czy instytucji, mogą realizować działania na rzecz rozwiązania

konkretnego problemu w ramach sobie właściwych zadań, kompetencji, możliwości.

Jak już zostało wyżej wspomniane koalicje takie nie mają charakteru formalnego

w tym aspekcie, że pociągają skutki prawno-finansowe dla koalicjantów. Koalicja jest

pewnego rodzaju koordynacją różnych działań, bądź działań takich samych wykonywanych

przez różne instytucje/organizacje/osoby. Koalicja stwarza wówczas możliwości

do zaoferowania społeczności lokalnej szerszej oferty, poprzez zapobieganie dublowania

się pewnych działań i przede wszystkim poprzez łączenie potencjałów. Współpraca

w ramach takiej koalicji jest bardzo cennym doświadczeniem dla koalicjantów. Dzięki

temu mogą się poznać nawzajem, poznać możliwości działania, sposoby funkcjonowania.

Na bazie takiego doświadczenia w przyszłości będzie łatwiej zbudować partnerstwo

sformalizowane.

Budujemy partnerstwo

Opisane wyżej punkty stanowią pewnego rodzaju fazę przygotowawczą do samego etapu

budowania partnerstwa. Sam etap budowania partnerstwa może przebiegać na różnych

płaszczyznach i różnymi sposobami. Na tym etapie zdecydowanie pomocne będą

umiejętności negocjatorskie, czy facilitatorskie.

W budowaniu koalicji, partnerstwa możemy wykorzystywać już wypracowane kontakty,

kontakty formalne i mniej formalne. Chcąc zbudować partnerstwo musimy zadbać

o to, aby partnerzy się spotkali i poznali. Pierwsze spotkanie potencjalnych partnerów

musi zostać starannie przygotowane.

Najważniejsze elementy spotkania:

Czas i miejsce (data, godzina, adres) – musimy starannie dobrać czas spotkania,

tak aby wszyscy zaproszeni uczestnicy mogli w nim wziąć udział. Pamiętajmy przede

wszystkim o tym, ze różne instytucje, w różnych sektorach maja wyznaczone różne

godziny pracy;

Czas trwania spotkania – musi być optymalnie ustalony do tematu, jaki chcemy omówić.

Spotkanie nie może być za krótkie (np. 1h), ponieważ tematyka zostanie potraktowana

pobieżnie i nie będziemy mieli szansy na wypracowanie konkretnych ustaleń.

Spotkanie nie może być też bardzo długie (np. 5h), gdyż może dojść do sytuacji zbyt

3

Z. Wejman, Wymienione kategorie zasobów nie stanowią katalogu zamkniętego

- 19 -

More magazines by this user
Similar magazines