Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ustalamy strategię działania, czyli to co musimy zrobić, żeby problem rozwiązać lub zminimalizować,

wspólnie wyznaczamy zadania niezbędne do realizacji strategii, harmonogram

zadań, budżet (jeżeli staramy się o dofinansowanie, w przypadku koalicji niesformalizowanych

zadania są wykonywane w ramach kompetencji, możliwości i zadań

własnych partnerów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

Budując partnerstwo musimy pamiętać o zasadach, które nim rządzą:

•jasno wytyczone, wspólne cele

•dobrowolność uczestnictwa

•poszanowanie autonomii partnera

•dobra komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

•korzyści dla wszystkich podmiotów

•ryzyko dzielą wszyscy

•partnerzy są zdolni do przystosowywania do zmian, wzajemnego uczenia się, elastyczności

•efekt synergii – efekty działania partnerstwa są większe niż suma działań pojedynczych

podmiotów.

Na zakończenie

Budowa partnerstwa nie jest łatwym zadaniem, dlatego każde doświadczenie współpracy

będzie bardzo cenne dla nas. Nie możemy zrażać się tym, ze raz, dwa razy się nie uda,

musimy bowiem starć się łączyć potencjały a nie rozpraszać je.

Magdalena Szczudło

Specjalistka Programu Euro-Ngo

Małopolska

- 21 -

More magazines by this user
Similar magazines