Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

wydawnictwa poświęcone źródłom finansowania projektów organizacji pozarządowych.

Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy.

Działanie 2.

Wsparcie rozwoju wolontariatu w Małopolsce

Wybrane formy współpracy:

zlecanie zada publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w formie

otwartego konkursu ofert,

ustanowienie nagrody samorzdu województwa dla uhonorowania osób dziaajcych

na rzecz dobra innych celem upowszechniania takich postaw.

Realizator działań: Kancelaria Zarządu

Działanie 3.

Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarzdowego w Maopolsce

Wybrane formy współpracy:

otwarty konkurs ofert na zadania zwizane ze wsparciem i promocj procesów

federalizacji

konferencje Maopolskiego Forum Organizacji Pozarzdowych

wspieranie bd inicjowanie branowych platform wspópracy

organizacja wystawy / targów maopolskich organizacji pozarzdowych.

Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy.

Działanie 4:

Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych

Wybrane formy współpracy:

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji

pozarządowych w Małopolsce

kampania promocyjna „Tydzień organizacji pozarządowych w mediach”

obejmowanie patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć realizowanych

przez organizacje pozarządowe.

Realizator działań: Kancelaria Zarządu

- 29 -

More magazines by this user
Similar magazines