Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

opracowanie i realizacja specjalistycznych programów dotyczących rozwoju szeroko

rozumianego wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin,

kształtowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności poprzez promocję

sztuki osób niepełnosprawnych.

Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych

Cel konkursu:

Wsparcie Ośrodków Wczesnej Interwencji

W szczególności wspierane będą następujące działania:

kompleksowa, specjalistyczna pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością

i niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie.

Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej

2. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Utworzenie Małopolskiego Centrum Profilaktyki Narkomanii i Epidemii

HIV

Cel konkursu:

Rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki narkomanii

W szczególności wspierane będą następujące działania:

współpraca i koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS,

edukacja publiczna dotycząca HIV/AIDS.

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Uzależnieniom

Rozwijanie i wdrażanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Promowanie kampanii edukacyjnych i społecznych w zakresie profilaktyki

uzależnień

Cel konkursu:

Zmniejszanie zagrożeń wynikających z uzależnień w województwie małopolskim.

- 32 -

More magazines by this user
Similar magazines