Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec uzależnień,

wspieranie działań na rzecz rodzin z problemem uzależnień w szczególności od narkotyków,

alkoholu i sekt,

promowanie pozytywnych postaw społecznych.

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Uzależnieniom

Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy

psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin

z problemami alkoholowymi.

Cel konkursu:

Zwiększenie ilości profesjonalnie funkcjonujących świetlic socjoterapeutycznych.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

podnoszenie kompetencji zawodowych wśród pracowników świetlic socjoterapeutycznych.

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Uzależnieniom

3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych

Cel konkursu:

Poprawa wskaźników epidemiologicznych obserwowanych w populacji województwa

małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia i chorobom

nowotworowym,

promocja karmienia piersią.

Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej

Wzmocnienie pomocy w opiece nad chorymi terminalnie

Cel konkursu:

Umożliwienie godnego życia osobom chorym terminalnie.

- 33 -

More magazines by this user
Similar magazines