Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

szkolenia i warsztaty specjalistyczne z zakresu podniesienia bezpieczeństwa osobom

przebywającym na obszarach turystycznych.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. turystyki

7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Upowszechnianie kultury fizycznej

Cel konkursu:

Rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej w województwie małopolskim.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu wojewódzkim;

organizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;

organizacja wojewódzkich międzyuczelnianych imprez sportowych dla studentów

wyższych uczelni województwa małopolskiego;

organizacja ogólnopolskich i wojewódzkich imprez sportowych dla mieszkańców wsi

i małych miasteczek;

organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez sportowych dla środowiska osób

niepełnosprawnych;

udział reprezentantów województwa małopolskiego osób niepełnosprawnych w zawodach

ogólnopolskich.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. sportu

Wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Cel konkursu:

Rozwój sportu dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

organizacja ponadpowiatowych i wojewódzkich zawodów sportowych dla uczniów

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskich zawodów

sportu szkolnego;

organizacja Mistrzostw Województwa Małopolskiego w kategoriach wiekowych

młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w dyscyplinach objętych

ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;

organizacja przygotowań reprezentantów województwa małopolskiego w finałach

ogólnopolskiego systemem sportu młodzieżowego w formie konsultacji i zgrupowań

szkoleniowych;

- 37 -

More magazines by this user
Similar magazines