Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskiego systemem

sportu młodzieżowego;

prowadzenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików poprzez organizację konsultacji i zgrupowań

szkoleniowych oraz startów kontrolnych.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. sportu

8. ROZWÓJ GOSPODARCZY I RYNEK PRACY

Tworzenie i funkcjonowanie Gminnych Centrów Informacji

Cel konkursu:

Tworzenie warunków zapewniających społecznościom lokalnym łatwego dostępu do

nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Priorytety:

Priorytety konkursu ustala co roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Realizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy

Konserwator

Cel konkursu:

Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych oraz

wsparcie Instytucji Kultury i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz zachowania

i rewitalizacji zabytków oraz odnowy krajobrazu kulturowego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

czasowe zatrudnienie osób bezrobotnych,

odnowienie posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie nowych umiejętności

przez osoby długotrwale bezrobotne,

utrzymanie i odnowa substancji zabytkowej na terenie województwa.

Realizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy

9. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA

Doposażenie OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa

techniczno-chemiczno-ekologicznego

Cel konkursu:

Ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych oraz katastrof komunikacyjnych

dla ludzi i środowiska.

- 38 -

More magazines by this user
Similar magazines