Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

RODZIAŁ V.

Postanowienia końcowe

Finansowanie programu:

Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2006

Przybliżone terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert:

grudzień 2005 — luty 2006 roku – otwarte konkursy ofert na zadania z dziedziny:

kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, polityki społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania

uzależnieniom, ochrony i promocji zdrowia, edukacji, rozwoju obszarów

wiejskich i środowiska (konkurs pn. Program aktywizacji gospodarczej i ochrony

dziedzictwa małopolskich Karpat „Owca plus”), wzmocnienia potencjału małopolskich

organizacji pozarządowych;

marzec-kwiecień 2006 – konkurs na zadania związane z rynkiem pracy „Konserwator”;

kwiecień-maj 2006 rok – II edycja konkursów na zadania z zakresu kultury fizycznej

i sportu oraz kultury, realizowane w II półroczu 2006 roku;

maj-czerwiec – konkurs z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich i środowiska (konkurs

pn. „Doposażenie OSP województwa małopolskiego w sprzęt do ratownictwa

techniczno-chemiczno-ekologicznego”).

Konkurs „Gminne Centra Informacji” jest realizowany na we współpracy z Ministerstwem

Polityki Społecznej i Pracy i zostanie ogłoszony po podaniu terminu przez Ministerstwo.

Konkursy mogą być także ogłaszane w innych terminach w trakcie całego roku budżetowego

w sytuacji, gdy środki zaplanowane na realizację zadań nie zostały wykorzystane

w pierwszej edycji konkursu.

- 43 -

More magazines by this user
Similar magazines