Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Źródła finansowe UE

Do realizacji polityk wspólnotowych UE w okresie programowania 2000-2006 zostały

stworzone następujące instrumenty finansowe:

a) Fundusze strukturalne

•Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

•Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

•Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)

•Instrument Wsparcia Rybołówstwa (IWR)

b) Inicjatywy Wspólnoty

Inicjatywy charakteryzują się tym, że projekty realizowane w ich ramach muszą być

projektami partnerskimi z komponentem partnerstwa ponadnarodowego.

•INTERREG – rozwój regionalny

•EQUAL – rynek pracy

•URBAN – rozwój miast

•LEADER – rozwój wsi

c) Fundusz Spójności/Kohezji

•Mogą z niego korzystać kraje których poziom Produktu Narodowego Brutto (PNB)

na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej dla całej UE;

•Z funduszu współfinansowane są duże projekty o charakterze infrastrukturalnym

w dziedzinie transportu oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

d) Programy Wspólnotowe

Programy Wspólnotowe wspierają współpracę państw członkowskich UE w różnych

dziedzinach wspólnych polityk.

Wybrane Programy Europejskie:

•Kultura

•Program Kultura 2000 – realizowany w latach 2000-2004

•Edukacja

•Program Młodzież

•Leonardo da Vinci II 2000-2006

•Socrates 2000-2006

•Badania

•E-Content

•VI Program Ramowy Badań – 2000-2006

•Środowisko/Transport

•Life III

•Inteligentna Energia.

- 47 -

More magazines by this user
Similar magazines