Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Polska może korzystać w latach 2004-2006 z następujących instrumentów finansowych:

a) Fundusze Strukturalne – EFRR, EFS, EFOiGR, IWR

b) Inicjatywy Wspólnotowe

•INTERREG

•EQUAL

c) Fundusz Spójności

d) Programy Wspólnotowe

Zgodnie z zasadą programowania musieliśmy w Polsce przygotować tzw. Programy

Operacyjne dla Funduszy i Inicjatyw Wspólnotowych. Programy Operacyjne stanowią

diagnozę dziedziny, którą chcemy finansować ze środków europejskich.

Natomiast tzw. Uzupełnienia Programów są pewnego rodzaju strategią wykorzystania

środków z danego funduszu. Stąd bardzo często spotykamy się z potocznymi stwierdzeniami

typu: „składamy wniosek do ZPORR”, „otrzymaliśmy dofinansowanie z SPO

RZL”.

Poniżej znajdą Państwo schemat programów operacyjnych, jaki obowiązuje w Polsce

w latach 2004-2006.

Niniejsza publikacja jest przewodnikiem po źródłach finansowych w ramach Funduszy,

Inicjatyw i Programów, gdzie możliwe jest jeszcze ubieganie się o środki w 2006 roku

przez organizacje pozarządowe.

Europejski Fundusz

Rozwoju

Regionalnego

Europejski

Fundusz

Społeczny

Europejski

Fundusz Orientacji

i Gwarancji Rolnej

Instrument

Wsparcia

Rybołówstwa

Zintegrowany

Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego

(ZPORR) Priorytet

I Priorytet III

SPO Rozwój

Zasobów Ludzkich

SPO

Rolnictwo

SPO

Rybołówstwo

Sektorowy Program

Operacyjny Wzrost

Konkurencyjności

Przedsiębiorstw

(SPO WKP)

ZPORR Priorytet II

Program Operacyjny

EQUAL

SPO Transport

Program Operacyjny

INTERREG

- 48 -

More magazines by this user
Similar magazines