Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku

pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

Zadania statutowe organizacji to promocja i wspomaganie edukacji.

Kryterium kwalifikujące: „instytucja dialogu społecznego” lub „instytucja partnerstwa

lokalnego” (zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

Projekty typu: „praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”,

„krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych” – organizacje

pozarządowe mogą w nich występować jedynie w roli partnera.

Co (typy projektów)

I. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych:

szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć

podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku

pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych

i komunikacyjnych (ICT);

szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych;

szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej

działalności zbliżonej do rolnictwa;

usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej

działalności zbliżonej do rolnictwa;

usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących

osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze

dla studentów;

praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem

szkół dla osób dorosłych realizowana poza Ramowym Planem Nauczania

w okresie wolnym od nauki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP), odbywająca

się w przedsiębiorstwach i mająca na celu nabycie praktycznych umiejętności

i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych

realizowanych na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym

w celu przygotowania zawodowego;

krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach gdzie

nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu

nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem

praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę.

- 50 -

More magazines by this user
Similar magazines