Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności

zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu

pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom

zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym,

subsydiowanie zatrudnienia.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

Z powyższych rodzajów pomocy, jako uczestnicy projektów skorzystać mogą rolnicy

i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie i chcące podjąć zatrudnienie

w sferze pozarolniczej.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1

tel. 012/424-07-37, 424-07-02; efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146

tel.: (0-18) 442-94-90; ns.efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

tel.: (0-14) 626-95-43; efs@wup.tarnow.pl

2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym;

kryterium kwalifikujące: „instytucja dialogu społecznego” lub „instytucja partnerstwa

lokalnego” (zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.);

projekty typu: „subsydiowane zatrudnienie” – organizacje pozarządowe mogą

w nich występować jedynie w roli partnera.

- 53 -

More magazines by this user
Similar magazines