Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

Co (typy projektów)

szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

związanych z nowym zawodem,

pośrednictwo pracy na terytorium RP,

informacja zawodowa,

usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności

zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu

osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego

zawodu i miejsca zatrudnienia,

subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

Jako uczestnicy projektów skorzystać mogą pracownicy przemysłów i sektorów

podlegających procesowi restrukturyzacji, i inne osoby zagrożone utratą pracy

z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim

skierowane do:

pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem

w ramach Działania 3.2 ZPORR, m.in. takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy

a także pracowników sektora ochrony zdrowia,

pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji

sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby

dodatkowego wsparcia,

pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu

pracy,

osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który

jest w stanie likwidacji.

Za ile ( poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1

tel.: (012) 424-07-37, 424-07-02; efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146

tel.: (0-18) 442-94-90; ns.efs@wup-krakow.pl

- 54 -

More magazines by this user
Similar magazines