Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

tel.: (0-14) 626-95-43; efs@wup.tarnow.pl

2.5 Promocja przedsiębiorczości

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to promocja przedsiębiorczości

Co (typy projektów)

Na współfinansowanie mogą liczyć projekty służące udzieleniu pomocy osobom

rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, w postaci:

świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie

działalności gospodarczej;

rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju;

Przekazywania pomocy finansowej nowo zarejestrowanemu mikroprzedsiębiorstwu

w formie:

•„wsparcia pomostowego” (dotacja w wys. 700 PLN wypłacana przez okres

pierwszych 6-mcy działalności z możliwością przedłużenia o kolejne 6-mcy,

nie dłużej jednak niż 12-mcy od momentu zarejestrowania firmy),

•jednorazowej dotacji na rozwój działalności (nie więcej niż 5.000 Euro i do

75% inwestycji).

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć

działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie

zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa

i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004;

osoby, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiebiorstwo) w trakcie

korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach powyższego

działania, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za ile (poziom dofinansowania)

w zakresie usług doradczo-szkoleniowych i tzw. wsparcia pomostowego do

75% z EFS do 25% krajowe środki publiczne,

- 55 -

More magazines by this user
Similar magazines