Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

w zakresie jednorazowej dotacji inwestycyjnej mikroprzedsiębiorca pokrywa

25% wydatków kwalifikowalnych inwestycji, a pozostałe 75% jest pokrywane

w 75% z EFS i w 25% z budżetu państwa.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Kordylewskiego 11, III piętro, pokój 301

www.wrotamalopolski.pl/ ZPORR dla przedsiębiorców

tel.: (0-12) 29-90-627

Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00

2.6. Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to działania z zakresu innowacji i transfer wiedzy.

Co (typy projektów)

tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych, w przypadku Małopolski

zakończenie badań i prac zmierzających do opracowania Strategii przewiduje

się na koniec 2004;

tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem

badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie

regionalnym i lokalnym) służącej transferowi know-how i technologii;

tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie

danych i tworzenie ich baz, w zakresie przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji;

staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego,

służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym

a przedsiębiorstwami dla obopólnych korzyści;

stypendia dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich

z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających

się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

- 56 -

More magazines by this user
Similar magazines