Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania

jednostek samorządu terytorialnego,

przedsiębiorcy włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach,

które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać

korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji

i w wymianie informacji,

szkoły wyższe,

jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów,

uczestnicy studiów doktoranckich,

pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni

nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Kordylewskiego 11, III piętro, pokój 301

www.wrotamalopolski.pl/ ZPORR w Małopolsce

tel.: (0-12) 29-90-627

Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00

- 57 -

More magazines by this user
Similar magazines