Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Schemat (b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji zgodne z celami Działania;

instytucji dialogu społecznego lub instytucji partnerstwa lokalnego (zgodnie

z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

20 kwietnia 2004 r.) – organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi

służbami zatrudnienia.

Co (typy projektów)

doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy,

w szczególności poprzez szkolenia (w tym studia podyplomowe), wsparcie,

doradztwo i instruktaż;

rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych, w szczególności poprzez

upowszechnianie najlepszych praktyk;

rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań

na rynku pracy w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia, warsztaty

skierowane do różnych środowisk mające na celu m.in. popularyzowanie idei

aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji

pozarządowych na rynek pracy;

projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów

i programów rynku pracy uwzględniających wzmacnianie powiązań na szczeblu

lokalnym i regionalnym,

upowszechnianie metod i narzędzi informacji i poradnictwa zawodowego (z wykorzystaniem

nowych technologii);

promowanie i wsparcie projektów pilotażowych i innowacyjnych z zakresu usług

instytucji rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej,

szkoleń itp.;

upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku

pracy, w tym placówki informacji i poradnictwa zawodowego;

promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego;

popularyzacja najlepszych praktyk.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

a) instytucje rynku pracy:

publiczne służby zatrudnienia,

- 58 -

More magazines by this user
Similar magazines