Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

OHP,

agencje zatrudnienia,

instytucje szkoleniowe,

instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków

zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia);

b) pracownicy instytucji rynku pracy;

c) jednostki naukowe.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

1% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt, ale wkład ten nie zawsze musi wyrażać się zaangażowaniem własnych

środków finansowych. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa (pok. 315, III piętro )

poniedziałek-piątek w godz. od 8.15 do 16.15

www.dwfefs.gov.pl

Ważne

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września 2006 roku lub do wyczerpania

środków.

1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Schemat (a): Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

- 59 -

More magazines by this user
Similar magazines