Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

•badania dotyczące specyficznych potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych

o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności związanych

z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy,

•badania z zakresu rozpoznawania zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych,

w tym na pracę z wykorzystaniem nowych form organizacji

pracy,

•badania dotyczące nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami

niepełnosprawnymi,

•badania warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

a) indywidualni odbiorcy pomocy, tj. osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które:

wkraczają po raz pierwszy na rynek pracy,

są długotrwale bezrobotne,

mają największe trudności z wejściem na rynek pracy,

b) instytucjonalni odbiorcy pomocy:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

służby medycyny pracy,

instytucje rynku pracy,

publiczne służby zatrudnienia,

ochotnicze hufce pracy,

agencje zatrudnienia,

instytucje szkoleniowe,

instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków

zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),

inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,

pracownicy współpracujący z osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi

u tego samego pracodawcy,

pracodawcy,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w schemacie [b]

Działania 1.4 SPO RZL).

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

3% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

- 61 -

More magazines by this user
Similar magazines