Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie:

•elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych

technologii, oraz nowoczesnych metod organizacji pracy (telepraca,

praca do wykonania w domu, praca na zastępstwo, itp.),

•praw i obowiązków związanych z równością szans dla kobiet i mężczyzn wynikających

z zapisów Kodeksu Pracy,

szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy w zakresie równości szans dla

kobiet i mężczyzn.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

kobiety bezrobotne i poszukujące pracy,

kobiety bierne zawodowo,

kobiety o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,

kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności,

kobiety z obszarów wiejskich,

kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć,

instytucje rynku pracy:

•publiczne służby zatrudnienia,

•OHP,

•agencje zatrudnienia,

•instytucje szkoleniowe,

•instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków

zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

1% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt, ale wkład ten nie zawsze musi wyrażać się zaangażowaniem własnych

środków finansowych. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

- 66 -

More magazines by this user
Similar magazines