Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa (pok. 315, III piętro)

poniedziałek-piątek w godz. od 8.15 do 16.15

www.dwfefs.gov.pl

Ważne

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września 2006 roku lub do wyczerpania

środków !!!

- 67 -

More magazines by this user
Similar magazines