Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Inicjatywy Wspólnotowe

INTERREG III C

– Regionalna Operacja Ramowa GROW

Województwo Małopolskie bierze udział w realizacji Regionalnej Operacji Ramowej

GROW pod kierunkiem Partnera Wiodącego tj. South East England Development Agency,

reprezentującej region Południowo-Wschodniej Anglii.

W projekcie ponadto biorą udział następujące regiony:

Region Noord-Brabant (Holandia)

Region Emilia-Romagna (Włochy)

Region Andaluzja (Hiszpania).

W Małopolsce projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

Składane podrojekty powinny wpisywać się w przygotowany przez regiony partnerskie

Program GROW, który obejmuje następujące komponenty:

1. „Zrównoważony Wzrost” – zredukowanie negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego

na środowisko;

2. „Wzrost Gospodarczy” – rozwój gospodarki opartej o wiedzę poprzez innowacje

i przedsiębiorczość kreującą rozwój i zatrudnienie przy jednoczesnej ochronie walorów

środowiska naturalnego;

3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej – pobudzanie rozwoju w obszarach zmarginalizowanych,

który zmniejszyłby wewnątrzregionalne różnice w poziomie życia.

Termin składania wniosków: 24 lutego 2006 r.

Instytucja Koordynująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

ul. Kordylewskiego 11, Kraków (II piętro)

www.wrotamalopolski.pl/

tel.: (0-12) 29-90-699

Szczegółowe informacje:

http://um.wrotamalopolski.pl/Archiwum/id=1403

- 68 -

More magazines by this user
Similar magazines