Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Programy europejskie

SOCRATES

Biuro Programu SOCRATES w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program Sokrates

ul. Mokotowska 43

www.socrates.org.pl

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie

edukacji. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie

kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy,

rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania

się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej

Europy.

Program Sokrates składa się z następujących elementów:

ERASMUS współpraca międzyuczelniana

COMENIUS współpraca ośrodków edukacyjnych – edukacja przedszkolna, szkolnictwo

podstawowe i średnie

LINGUA promowanie nauczania języków obcych

MINERWA promowanie kształcenia otwartego i na odległość – technologie informacji

i komunikacji

GRUNDTVIG promowanie kształcenia dorosłych

EURYDYCE wymiana informacji o systemach edukacyjnych

ARION wizyty studyjne pracowników administracji oświatowej niższych szczebli

NARIC rozpowszechnianie informacji o równoważności dokumentów o wykształceniu

w różnych krajach.

LEONARDO DA VINCI

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

tel.: (0-22) 625-39-37, 622-19-91

fax: (0-22) 625-28-05

www.bkkk-cofund.org.pl

www.bkkk-cofund.org.pl/index.phpgr=2&act=103

e- mail: bkkk@cofund.org.pl

- 69 -

More magazines by this user
Similar magazines