Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

AKCJA 3 – Inicjatywy Młodzieżowe wspieranie finansowe projektów organizowanych

przez młodych ludzi;

AKCJA 4 – Wspólne Działania projekty na szczeblu lokalnym i regionalnym informujące

o możliwościach oferowanych przez programy wspólnotowe;

AKCJA 5 – Działania wspierające: szkolenie i współdziałanie osób zaangażowanych

w politykę młodzieżową, tworzenie i rozwój sieci informacyjnych dla ludzi młodych

oraz badania nad problematyką młodzieżową, działania pomocnicze wobec Narodowych

Agencji Programu Młodzież.

W Programie MŁODZIEŻ wnioski o dofinansowanie projektów można składać pięć razy

w roku. Oto obowiązujące terminy składania wniosków:

– 1 lutego

– 1 kwietnia

– 1 czerwca

– 1 września

– 1 listopada

Szczegółowe informacje:

www.youth.org.pl

Akcja 5.

Działania wspierające z udziałem Krajów Partnerskich

Wymiana w zakresie Dobrych Praktyk w pracy z młodzieżą pomiędzy Europa a krajami

Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP), oraz Azja i Ameryka Łacińską,

Cele projektów – przyczynianie się do rozwoju polityki dotyczącej młodzieży, pracy

z młodzieżą, sektora wolontariatu, tworzenia i rozwoju zdolności przywódczych na potrzeby

organizacji/struktur młodzieżowych we wskazanych krajach.

Potencjalni projektodawcy

Wnioskodawcy muszą być instytucjami niekomercyjnymi (non-profit) powstałymi zgodnie

z prawem w takich krajach jak:

kraje Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,

Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta,

Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczona

Królestwo,

kraje będące jednocześnie członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja.

Projekty musza dotyczyć organizacji z co najmniej 4 krajów – łącznie z wnioskodawcą.

Muszą one obejmować przynajmniej dwa kraje uczestniczące w Programie Młodzież,

z których minimum jeden jest Państwem Członkowskim UE, i przynajmniej dwa – Krajami

Partnerskimi z obszaru ACP/Azji/Ameryki Łacińskiej.

Wnioski muszą być wysłane do Komisji nie później niż do 30 czerwca 2006 roku.

- 71 -

More magazines by this user
Similar magazines