Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/youth/call/eac4705/index_en.html

KULTURA 2000

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krakowskie Przedmieście15/17, 00-071 Warszawa,

www.mk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy

www.mk.gov.pl/pkk

Program Kultura 2000 wspiera projekty współpracy kulturalnej pomiędzy podmiotami

kulturalnymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów uczestniczących

w Programie oraz wspólne projekty realizowane w ramach europejskich sieci

współpracy kulturalnej. Program realizowany jest w latach 2000-2006. Konkursy na

projekty na rok 2006 odbyły się pod koniec 2005 r.

Obecnie Komisja Europejska przygotowała projekt nowego programu na lata 2007-

-2013, o roboczej nazwie „Kultura 2007”. Prace nad nowym programem zostaną zakończone

po osiągnięciu konsensusu przez państwa członkowskie i zostanie podpisana

Nowa Perspektywa Finansowa UE na lata 2007-2013.

DAPHNE II

(zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet)

European Commission

DG Justice and Internal Affairs (Unit C 4)

Office LX 46 00/151

B – 1049 Bruxelles

Program Daphne II trwa od maja 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku. Celem programu

jest wsparcie organizacji działających w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy

wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz które zajmują się udzielaniem ochrony ofiarom

tej przemocy.

Każdego roku na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości

i Spraw Wewnętrznych będą ogłaszane dwa różne wezwania do składania projektów:

jedno dla poszczególnych projektów (podobnych, jak w programie Daphne) oraz

jedno dla projektów zakładających rozpowszechnienie i wykorzystanie istniejących wy-

- 72 -

More magazines by this user
Similar magazines