Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ników. Wezwania te będą ogłaszane w listopadzie danego roku, tak aby projekty mogły

wystartować w lipcu roku następnego.

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

- 73 -

More magazines by this user
Similar magazines