Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja im Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa

tel.: (0-22) 53 60 200

fax: (0-22) 53 60 220

www.batory.org.pl

e-mail: batory@batory.org.pl

Program Społeczeństwa Obywatelskiego

Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym

Dotacje dla organizacji zajmujących się społeczną kontrolą działania instytucji zaufania

publicznego

Wnioski przyjmujemy do 28 sierpnia 2006.

Program Równych Szans

Kolorowa Akademia

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych

oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych. Dotacje

będą przyznawane organizacjom pozarządowym prowadzącym zajęcia edukacyjne

i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z małych miejscowości.

Wnioski przyjmujemy do 15 marca 2006.

Program dla Tolerancji

1. To, co wspólne / to, co różne,

Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych

i religijnych oraz do „rozbrajania” uprzedzeń i stereotypów

Dotacje będą przyznawane na przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne, mające na celu

przypominanie i odkrywanie korzeni wielonarodowej Polski i ochronę wspólnego

dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza dziedzictwa polskich Żydów. Dotowane będą

projekty przeciwstawiające się aktom nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii.

Wnioski przyjmujemy do 18 kwietnia 2006.

2. Przeciwdziałanie nietolerancji

Dotacje będą przyznawane organizacjom pozarządowym (lub konsorcjom kilku organizacji),

które są zainteresowane podjęciem systematycznej i długofalowej pracy mającej

na celu m.in.:

monitorowanie i dokumentowanie skali i przejawów rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu

w mediach i publikacjach, w działaniach administracji publicznej, w edukacji,

w propagandzie stronnictw politycznych i w innych obszarach życia publicznego,

a także w życiu codziennym (akty werbalnej i fizycznej agresji wobec osób

odróżniających się wyglądem, pochodzeniem czy wyznaniem);

- 77 -

More magazines by this user
Similar magazines