Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Ścieżka C: Edukacja obywatelska.

Wspieranie projektów dotyczących edukacji obywatelskiej i europejskiej, projektów

informacyjnych i badawczych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego,

projektów współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Wnioski przyjmujemy do 28 lutego 2006. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30

września 2006

Program Wschód-Wschód

Międzynarodowe projekty realizowane w Polsce:

Polskie organizacje i instytucje mogą ubiegać się o dotacje na projekty realizowane

we współpracy z partnerską organizacją z co najmniej jednego kraju z regionu Europa

Środkowa, Wschodnia, Południowa, Azja Centralna.

W 2006 roku priorytetowo będą traktowane projekty mające na celu:

przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem określonych grup społecznych

(niepełnosprawni, kobiety, uchodźcy, seniorzy)

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości

przejrzystość życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji

poprawa jakości edukacji

usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości i edukacja prawna.

Udział polskich uczestników w przedsięwzięciach organizowanych w innych

krajach regionu

O dotacje mogą ubiegać się osoby z Polski zaproszone do udziału w projektach realizowanych

w innych krajach regionu (Europa Środkowa, Wschodnia, Południowa i Azja

Centralna), pod warunkiem, że projekt ten jest popierany przez działającą w danym kraju

fundację z sieci Open Society Institute.

Wnioski przyjmujemy w dwóch terminach:

– do 15 lutego 2006 (na realizację projektów, które zaczynają się nie wcześniej niż

15 maja 2006),

– do 22 sierpnia 2006 (na realizację projektów, które zaczynają się nie wcześniej niż

22 listopada 2006).

- 79 -

More magazines by this user
Similar magazines