Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja Ekofundusz

ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

tel.: (0-22) 621-27-04, 629-51-25

fax: (0-22) 629-51-25

www.ekofundusz.org.pl

e-mail:info@ekofundusz.org.pl

Ochrona Zagrożonych Gatunków Roślin i Zwierząt – XI edycja konkursu

Cel konkursu

Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę zagrożonych gatunków

zamieszczonych w:

„Polska czerwona księga zwierząt”

„Lista roślin zagrożonych w Polsce”

międzynarodowych „czerwonych listach”.

Szczególnie oczekiwane są projekty dotyczące ochrony:

– głuszca i cietrzewia,

– sów,

– wodniczki,

– węża eskulapa,

– gniewosza plamistego,

– płazów,

– strzebli błotnej,

– owadów pszczołowatych i motyli,

– a także starych ras i odmian zwierząt i roślin użytkowych.

Projektodawcy:

Konkurs adresowany jest głównie do społecznych organizacji ekologicznych, Wojewódzkich

Konserwatorów Przyrody, Dyrekcji Parków Narodowych i Krajobrazowych,

Lasów Państwowych, Samorządów terytorialnych.

Wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów, w szczególności

angażowanie lokalnych społeczności

Wnioski będą przyjmowane do 12 maja 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

Ochrona „Ptasich” obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”

w Polsce – II edycja konkursu

Celem konkursu:

Wsparcie systemu zarządzania ochroną (zachowaniem) lub przywracaniem (renaturyzacją)

walorów przyrodniczych w obszarach „ptasich”, desygnowanych do sieci Natura

2000, w sposób zapewniający zachowanie ich we właściwym stanie ochrony.

- 83 -

More magazines by this user
Similar magazines