Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Oczekiwane są przede wszystkim projekty dotyczące przygotowania planów ochrony

wszystkich gatunków ptaków wymienionych w Standardowym Formularzu Danych

sporządzonym dla każdego obszaru wchodzącego w skład sieci.

Projektodawcy:

konkurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do instytucji i osób odpowiedzialnych

za sprawowanie nadzoru i ochronę obszaru Natura 2000 lub zarządzających

gruntami na jego terenie;

wnioskodawcami mogą być Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody, Dyrekcje Parków

Narodowych i Krajobrazowych, Lasy Państwowe, pozarządowe organizacje

ekologiczne, właściciele terenów prywatnych, samorządy terytorialne;

wnioskodawca powinien przedstawić opinię sprawującego nadzór nad obszarem

na temat projektu, o ile Wnioskodawcą nie jest Wojewódzki Konserwator Przyrody;

wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów związanych

z tworzeniem planów ochrony, w szczególności angażowanie zarządzających gruntami

na terenie obszaru Natura 2000 i lokalnych społeczności.

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

Ochrona obszarów wodno-błotnych – XIII edycja konkursu

Cel konkursu:

Ochrona (zachowanie) lub przywracanie (renaturyzacja) walorów przyrodniczych

obszarów wodno-błotnych oraz zwiększanie retencji wodnej w lasach.

Projektodawcy:

konkurs adresowany jest do pozarządowych organizacji ekologicznych, Wojewódzkich

Konserwatorów Przyrody, Dyrekcji Parków Narodowych i Krajobrazowych,

Lasów Państwowych, właścicieli terenów prywatnych, samorządów terytorialnych;

wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów, w szczególności

angażowanie lokalnych społeczności.

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

- 84 -

More magazines by this user
Similar magazines