Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Hewlett-Packard Polska

www.hp.pl

W Harmonii z Przyrodą

Cel konkursu:

Zadaniem Konkursu Ekologicznego HP jest propagowanie postaw i przedsięwzięć

służących ochronie środowiska naturalnego. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska,

w tym projektów dotyczących:

zagospodarowania i recyklingu odpadów,

czystości wody,

czystości powietrza i gleby,

ochroną fauny i flory w Polsce.

Projektodawcy:

Organizacje pozarządowe, prowadzące działania na terenie Polski (zaproponowany

projekt powinien być w fazie realizacji) Spośród nadesłanych propozycji Jury wybierze

trzy, które zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi:

I nagroda – 15 tys. zł,

II nagroda – 10 tys. zł,

III nagroda – 5 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane do: 15 marca 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.hp.com.pl/doc/3865

- 86 -

More magazines by this user
Similar magazines