Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Al. Reymonta 12 A, 01- 842 Warszawa

tel.: (0-22) 663-75-01, 639-87-63, 639-81-25, 639-81-26

fax.: (0-22) 663-17-29, 639-87-64

www.efrwp.com.pl

Program Wspieranie Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

Cel Programu:

stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;

wspieranie tworzenia organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich

i realizujących zadania na rzecz wsi i terenów wiejskich, oraz współpracy między

tymi organizacjami;

finansowe wspieranie przedsięwzięć na rzecz wsi i terenów wiejskich podejmowanych

przez organizacje pozarządowe;

wspieranie działań organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie

projektów na rzecz wsi i terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym

finansowanie wymaganego wkładu własnego;

pobudzanie współpracy samorządów gminnych i powiatowych z organizacjami pozarządowymi,

działającymi na rzecz wsi i terenów wiejskich;

promowanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców wsi i terenów wiejskich.

Projektodawcy:

organizacje pozarządowe i ich związki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje

charytatywne, a także parafie i lokalne grupy działania (LGD), posiadające określoną

formę prawną;

podmioty kolegialne nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie,

rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych

społeczności.

Warunki konkursu:

Wsparcie w formie grantów do 30 tys. zł uzyskają projekty wyłonione w drodze

konkursów ogłaszanych w każdym kwartale 2006 roku. Projekty powinny dotyczyć

przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub w miastach do 10 tysięcy mieszkańców,

w zakresie inicjatyw obywatelskich.

Pierwsza runda w 2006 roku – wnioski będą przyjmowane do 20 lutego 2006 r.

W ciągu roku ogłaszane będą kolejne rundy.

Szczegółowe informacje:

www.efrwp.com.pl/polish/programwio

- 87 -

More magazines by this user
Similar magazines