Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

tel.: (0-22) 653-10-00

fax: (0-22) 620-85-18

www.nbp.pl

e-mail: nbp@nbp.pl

Program Edukacji Ekonomicznej

W ramach Programu Edukacji Ekonomicznej NBP opracowuje i realizuje szereg działań

edukacyjnych, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania

i roli Narodowego Banku Polskiego, ale też przekazanie szeroko rozumianej

wiedzy ekonomicznej.

Konkursy na 2006 rok jeszcze nie zostały ogłoszone.

Szczegółowe informacje:

www.nbp.pl /Edukacja

Ministerstwo Sportu RP

Aleja Róż 2, 00-559 Warszawa

tel.: (0-22) 522-41-39, 522-45-30

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

MS RP przyznaje dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych

przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe,

które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

MS RP zleca wykonywanie zadań państwowych w obszarze: oświaty, edukacji, wychowania

i szkolnictwa wyższego – jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych.

Konkursy na dany rok ogłaszane są z końcem roku poprzedzającego. Konkursy na

rok 2006 odbyły się w IV kwartale 2005 roku.

W IV kwartale 2006 roku powinny się odbyć konkursy na 2007 rok.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krakowskie Przedmieście15/17, 00-071 Warszawa

www.mk.gov.pl /Programy Operacyjne

- 91 -

More magazines by this user
Similar magazines