Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkursy na 11 Programów

Operacyjnych.

Wnioski w ramach Programów Operacyjnych przyjmowane będą:

– do 15 lutego,

– do 15 kwietnia

– do 15 czerwca

– do 15 września

– do 15 listopada.

Program Operacyjny „Promocja Twórczości”

PRIORYTET 1.

Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce

W ramach priorytetu wspierane będą:

najważniejsze wydarzenia artystyczne, organizowane w Polsce o charakterze międzynarodowym,

ogólnopolskim lub ponadregionalnym i regionalnym, z zakresu

wszystkich dziedzin sztuki – festiwale, konkursy koncerty, przeglądy, premiery

spektakli, wystawy wraz z drukiem katalogów i inne imprezy artystyczne,

promocja w mediach wydarzeń kulturalnych ważnych z punktu widzenia kultury

narodowej w tym twórczości artystów indywidualnych i grup artystycznych,

nagrania muzyki polskiej i wykonań muzyki światowej w interpretacji polskich artystów.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Sztuki i Promocji Twórczości,

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-328, 42-10-255

Program Operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”

W ramach Programu wspierane będą:

współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne

i filmowe (z wyjątkiem projektów współfinansowanych ze środków europejskich);

współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji infrastruktury szkół i uczelni

artystycznych;

współfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych

w ramach funduszy europejskich (np. projekty architektoniczne, studia wykonalności,

analizy oddziaływania na środowisko, ekspertyzy konserwatorskie);

współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia

działalności kulturalnej, w tym działalności filmowej;

- 92 -

More magazines by this user
Similar magazines