Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

tury, edukacji kulturalnej, języka polskiego w tym także nad kształtem i zadaniami

bibliotek;

realizacja kompleksowych prac badawczych i dokumentacyjnych oraz analiz z zakresu

stanu sektora kultury i uczestnictwa w kulturze.

PRIORYTET 2.

Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

W ramach priorytetu wspierane będą:

dokumentowanie i archiwizowanie najbardziej wartościowych zjawisk kultury ludowej,

tworzenie źródeł wizualnych, fonicznych i tekstowych;

podejmowanie i publikowanie badań naukowych oraz materiałów popularyzujących

twórczość ludową;

organizacja seminariów i konferencji poświęconych kulturze ludowej;

przekaz umiejętności i tradycji w formie warsztatów plenerów, kursów, szkoleń,

szczególnie w formie tzw. „szkół tradycji”;

tworzenie kolekcji sztuki ludowej, zakupy dóbr służących kultywowaniu lokalnych

i regionalnych tradycji;

popularyzacja twórczości ludowej przez wsparcie wystaw, konkursów, przeglądów

i festiwali;

ochrona krajobrazu kulturowego wsi w tym poprzez pomoc w zachowaniu architektury

regionalnej, tradycji, zwyczajów;

podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania i popularyzacji gwar regionów etnograficznych.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniana Kultury

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-502 – dla Priorytetu 1

tel.: (0-22) 42-10-351 – dla Priorytetu 2

Program Operacyjny „Fryderyk Chopin”

W ramach Programu wspierane będą:

najważniejsze wydarzenia artystyczne organizowane w Polsce związane z wykonawstwem

muzyki Chopina o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym

– festiwale, konkursy, koncerty, przeglądy;

edukacja mająca na celu podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki Fryderyka

Chopina w formie kursów mistrzowskich i warsztatów;

popularyzacja problematyki chopinologicznej poprzez: konferencje, seminaria,

sympozja, publikację materiałów po kongresowych, po konferencyjnych, publikacje

prowadzonych badań, analiz i prac dokumentacyjnych, wystawy, wydania nutowe,

nagrania muzyki Chopina w interpretacji polskich i zagranicznych artystów

oraz produkcję reportaży i filmów dokumentalnych, itp.;

- 94 -

More magazines by this user
Similar magazines