Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

tworzenie portali internetowych związanych z prezentacją dziedzictwa Fryderyka

Chopina;

rewitalizacja, konserwacja i adaptacja obiektów oraz zespołów zabytkowych

związanych z Fryderykiem Chopinem wraz z ich otoczeniem, w tym parków

historycznych;

zakup i konserwacja: muzealiów i instrumentów historycznych związanych z dziedzictwem

Fryderyka Chopina;

zakup fortepianów umożliwiających działalność artystyczną i edukacyjną związaną

z festiwalami chopinowskimi i centrami kursów mistrzowskich;

zagospodarowanie terenu w celu stworzenia zespołu kulturalnego na Skarpie Warszawskiej,

w tym budowa i modernizacja obiektów związanych z utworzeniem

Centrum Chopinowskiego.

Kryterium dla Organizacji pozarządowych:

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, dla których

prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

Szczegółowe informacje:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa

tel: (0-22) 827 54 72

Program Operacyjny „Rozwój inicjatyw lokalnych”

W ramach Programu wspierane będą nisko-budżetowe zadania (tj. takie, w których

maksymalna wnioskowana dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wynosi 25 000 zł.) z zakresu:

upowszechniania kultury,

edukacji kulturalnej,

promocji twórczości,

ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,

zakupu strojów i instrumentów muzycznych (wnioskowana kwota dotacji na zakup

instrumentów muzycznych nie może przekroczyć 3.500 zł).

W ramach programu nie można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z:

wydawnictwami książkowymi, czasopismami, konferencjami i sympozjami, zakupem

nowości bibliotecznych, realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

promocją polskiej kultury za granicą oraz organizacją wydarzeń literackich

do 25 000 zł.

Szczegółowe informacje:

Instytut im. A. Mickiewicza

ul. Wiejska 12 a, 00-490 Warszawa

tel.: (0-22) 44-76-188, 44-76-186, 44-76-186

- 95 -

More magazines by this user
Similar magazines